It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

1. Souhlas

Váš přístup a používání této webové stránky podléhají následujícím smluvním podmínkám a příslušným zákonům. Vstupem a prohlížením této webové stránky přijímáte bez omezení a výhrad tyto smluvní podmínky a potvrzujete, že tyto smluvní podmínky nahrazují veškeré další dohody týkající se používání této webové stránky uzavřené mezi Vámi a společností Novartis s.r.o. a tyto dohody nejsou nadále v platnosti.

2. Lékařské informace / podmínky

Informace o výrobcích uvedené na této webové stránce poskytla společnost Novartis s.r.o. a tyto informace jsou určeny pouze pro obecné účely. Jakákoli prezentace výrobků umístěná na této webové stránce je tak výlučně informativního charakteru a společnost Novartis s.r.o. není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se nepoužije. Mnoho uvedených zdravotnických produktů (léčivých přípravků, zdravotnických prostředků) je k dispozici pouze na předpis od ošetřujícího lékaře nebo kvalifikovaného lékařského specialisty a některé výrobky nejsou k dispozici ve všech zemích. Tyto informace o výrobcích neposkytují kompletní lékařské informace ani nenahrazují odbornou lékařskou pomoc. V PŘÍPADĚ ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ OKAMŽITĚ NAVŠTIVTE VAŠEHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE NEBO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE. INFORMACE ZPROSTŘEDKOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEPŘEDSTAVUJÍ STANOVENÍ DIAGNÓZY ANI DOPORUČENÍ LÉČBY. Konzultací vhodného užívání léků nebo zdravotnických prostředků přímo s Vaším ošetřujícím lékařem, který je předepisuje, nebo jiným lékařem s příslušnou specializací či jiným zdravotnickým odborníkem byste vždy měli obdržet kompletní lékařské informace ohledně předepsaných léků a zdravotnických prostředků (včetně informace týkající se jejich terapeutického přínosu a možných nežádoucích účinků). Lékaři a případně další zdravotničtí odborníci mohou získat kompletní odborné informace zejména ze souhrnu informací o přípravku v případě léčivého přípravku či z návodu k použití v případě zdravotnického prostředku a informací pro uživatele, které se vztahují k jeho bezpečnému používání při poskytování zdravotních služeb. Informace o těchto výrobcích se mohou lišit podle jednotlivých zemí. Pacienti, ošetřující lékaři a další lékařští specialisté musí ověřit informace příslušné pro jejich zemi z místních lékařských zdrojů a u regulačních orgánů. Navíc aktuální nařízení v mnoha zemích omezují (nebo dokonce v některých případech zakazují) způsobilost společnosti Novartis s.r.o. poskytovat informace a/nebo odpovídat přímo pacientům na jejich otázky týkající se předepsání nebo použití některých výrobků. Nicméně společnost Novartis s.r.o. bude odpovídat na otázky a poskytne informace Vašim odborně kvalifikovaným ošetřujícím lékařům nebo lékařům s příslušnou odbornou specializací v souladu s místními předpisy.

3. Používání informací

Na těchto webových stránkách můžete libovolně vyhledávat, nicméně přístup, stahování nebo používání informací z těchto webových stránek, včetně veškerého textu, obrázků a audio a video nahrávek (“Informace”), může sloužit pouze pro nekomerční účely. Nejste oprávněni distribuovat, obměňovat, provádět přenos, znovu používat, přeposílat poštou nebo používat tyto Informace pro komerční účely bez písemného souhlasu ze strany společnosti Novartis s.r.o. Musíte zachovat a reprodukovat veškerá upozornění o autorských právech obsažených v a/nebo vztahujícím se k Informacím, které stahujete. Berete na vědomí, že tyto Informace, které jsou zobrazeny nebo které si můžete přečíst na této webové stránce, jsou předmětem ochrany podle autorského práva, pokud není uvedeno jinak, a nesmí být použity, pokud není uvedeno v těchto Smluvních podmínkách nebo v textu na této webové stránce, bez písemného odsouhlasení ze strany společnosti Novartis s.r.o. Společnost Novartis s.r.o. v žádném případě nezaručuje, že použití materiálu zobrazeného na této webové stránce nepoškodí práva třetích stran, které nepatří nebo nejsou přidruženými společnostmi Novartis s.r.o. S výjimkou předchozího omezeného oprávnění Vám tímto není udělena žádná licence nebo jiné právo k těmto Informacím společnosti Novartis s.r.o.

4. Práva k ochranným známkám a dalším nehmotným statkům

Tímto berete na vědomí, že jakékoli označení výrobků - slovní, kombinované nebo obrazové, uvedené na této webové stránce představuje ochranné známky společnosti Novartis s.r.o. Tato webová stránka může dále obsahovat nebo uvádět patenty, majetkové informace, technologie, výrobky, postupy nebo jiné, které jsou způsobilé být předmětem ochrany nehmotného statku (práva duševního vlastnictví), ke kterým společnosti Novartis s.r.o. a/nebo dalším stranám náleží majetková nebo jiná práva. Tímto Vám neudělujeme žádné licence nebo jiná práva k těmto ochranným známkám, patentům, obchodnímu tajemství, technologiím, výrobkům, postupům nebo jiným nehmotným statkům způsobilým být předmětem duševního vlastnictví společnosti Novartis s.r.o. a/nebo třetích stran.

5. Omezení odpovědnosti

I když společnost Novartis s.r.o. vynaložila veškeré úsilí k poskytnutí přesných a aktuálních informací, informace mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Společnost Novartis s.r.o. si vyhrazuje právo provést změny, opravy a/nebo zlepšení s ohledem na poskytnuté informace a výrobky a programy popsané v těchto informacích kdykoliv bez předchozího upozornění. Společnost Novartis s.r.o. neposkytuje žádné záruky s ohledem na ani nedopovídá za přesnost informací. Společnost Novartis s.r.o. nepřebírá žádný závazek nebo odpovědnost za možné chyby nebo opomenutí s ohledem na text obsažený na této webové stránce. VEŠKERÉ INFORMACE JSOU POSKYTNUTY TAK, JAK JSOU ZOBRAZENY. SPOLEČNOST NOVARTIS S.R.O. NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY S OHLEDEM NA ANI NEODPOVÍDÁ ZA ÚPLNOST A PŘESNOST INFORMACÍ ZOBRAZENÝCH NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NEBO JEJICH MOŽNÉ POUŽITÍ. TUDÍŽ UŽIVATEL TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK MUSÍ PEČLIVĚ ZVÁŽIT TYTO INFORMACE. SPOLEČNOST NOVARTIS S.R.O. NEBO ŽÁDNÁ JINÁ SPOLEČNOST VE SKUPINĚ NOVARTIS ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SE PODÍLÍ NA TVORBĚ, VÝROBĚ NEBO POSKYTNUTÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBUDE POVINNA K NÁHRADĚ JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO PENÁLNÍ ŠKODY NEBO NEMAJETKOVÉ ÚJMY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V SOUVISLOSTI S PŘÍSTUPEM NA, POUŽÍVÁNÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT TUTO WEBOVOU STRÁNKU A ZA ŽÁDNÉ DALŠÍ CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V OBSAHU NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NAD RÁMEC PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PLATNÝCH A ÚČINNÝCH V ČESKÉ REPUBLICE NERUČÍ. Dále společnost Novartis s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost a nebude povinná k náhradě případné škody způsobené počítačovými viry nebo dalšími škodlivými programy, které mohou napadnout Vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek následkem Vašeho přístupu na tuto webovou stránku nebo používáním těchto Informací. Společnost Novartis s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv odpojit tuto webovou stránku bez předchozího upozornění a nenese za to žádnou odpovědnost.

6. Informace, které nám poskytnete

Kromě údajů, které jsou chráněné našimi pravidly na ochranu soukromí, jakákoliv sdělení nebo materiál, který zasíláte na webovou stránku prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, včetně údajů, otázek, připomínek, návrhů nebo obdobně, budou zpracovány jako neutajené a nechráněné. Veškeré údaje, které posíláte, se stávají vlastnictvím společnosti Novartis s.r.o. nebo jejích poboček a mohou být používané k jakýmkoliv účelům, například reprodukci, zpřístupnění, přenosu, publikaci, vysílání nebo zasílání poštou. Navíc společnost Novartis s.r.o. může libovolně používat bez nároku na kompenzaci Vaší straně veškeré nápady, návrhy, know-how nebo techniky obsažené ve sděleních, které jste nám zaslali na tuto webovou stránku, za jakýmkoliv účelem (například vývoj, výroba nebo marketingové aktivity využívající informace pocházející z těchto Vašich sdělení).

7. Celosvětově distribuované výrobky

Tato webová stránka může obsahovat informace o celosvětově distribuovaných výrobcích a službách, ale všechny tyto výrobky a/nebo služby nemusí být dostupné v každé zemi. Uvedení některého výrobku nebo služby na této webové stránce neznamená, že tento výrobek nebo služba budou dostupné ve Vaší zemi. Výrobky uvedené na této webové stránce mohou podléhat různým zákonným požadavkům v závislosti na zemi používání. Následně můžete být informováni, že některé části této webové stránky jsou určeny pouze pro uživatele určité specializace nebo pouze pro uživatele v určité zemi. Informace obsažené na této webové stránce proto nesmíte vnímat jako podporu prodeje nebo reklamu jakéhokoliv výrobku, pokud tyto nejsou schválené zákonem a nařízeními v zemi Vašeho bydliště.

8. Zřeknutí se odpovědnosti

Žádné informace na této webové stránce nepředstavují výzvu či pobídku k jakémukoli investování nebo obchodování s akciemi či jakýmikoli jinými cennými papíry společnosti Novartis s.r.o.. Zejména aktuální výsledky a vývoj akciového trhu se mohou podstatně lišit od předpovědí, názorů nebo očekávání uvedených na této webové stránce a nesmíte je považovat předchozí vývoj cen akcií či jiných cenných papírů za určující pro jejich další vývoj.

9. Odkaz na tuto webovou stránku

Společnost Novartis s.r.o. neposuzovala obsah webových stránek třetích stran, které odkazují na tuto webovou stránku a nenese odpovědnost za obsah těchto stránek nebo jiných stránek odkazujících na tuto webovou stránku. Pokud chcete propojit odkazem Vaši webovou stránku s naší webovou stránkou, můžete ji propojit odkazem pouze k domovské (úvodní) stránce. Nesmíte odkázat k dalším stránkám (podstráním) v rámci této webové stránky bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti Novartis s.r.o. Citování nebo používání jedné nebo více částí této webové stránky na webové stránce třetích stran je bez předchozího písemného souhlasu uděleného společností Novartis s.r.o. rovněž zakázané.

10. Odkazy na webové stránky třetích stran

Na této webové stránce mohou být uvedeny odkazy na webové stránky třetích stran v zájmu a pro usnadnění používání návštěvníkům této webové stránky. Při opuštění této webové stránky se Vás budeme snažit informovat, že smluvní podmínky webové stránky třetích stran mohou být odlišené od této webové stránky. Nicméně společnost Novartis s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto odkazy na další webové stránky, zejména nejsme odpovědni za přesnost a legálnost obsahu těchto odkazovaných stránek. Neneseme žádnou odpovědnost plynoucí z porušení nebo opomenutí ochrany soukromí třetími stranami.

11. Zasílání zpráv a jiné vkládání dat třetími osobami na tuto webovou stránku

I když společnost Novartis s.r.o. může čas od času monitorovat nebo pročítat diskuze, chaty, zasílané zprávy, přenosy, vývěsky a obdobné prostory určené k vložení dat odeslanými třetími osobami na této webové stránce, společnost Novartis s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za tuto činnost a není odpovědná s ohledem na obsah těchto sekcí za chyby, pomluvy, urážky na cti, urážky, opomenutí, nepravdy, obscénnost, pornografii, neuctivost, nebezpečí, odtajnění soukromí nebo nepřesnosti obsažené v informacích v této sekci na webové stránce společnosti. Je zakázáno zasílání zpráv nebo přenos nezákonného, vyhrožujícího, urážlivého, hanlivého, obscénního, skandálního, pobuřujícího, pornografického nebo jinak neuctivého materiálu, jenž by mohl dát podnět nebo povzbuzovat chování, které může být považované za trestný čin, dát podnět ke vzniku občanskoprávní odpovědnosti nebo jiným způsobem porušovat právo. Společnost Novartis s.r.o. bude plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a/nebo v rámci příslušného správního či soudního řízení, které bude požadovat nebo nařizovat společnosti Novartis s.r.o. odtajnění totožnosti osoby, která odeslala takové informace nebo materiál.

12. Následky

Pokud zjistíme, že jste porušili jakoukoliv ze smluvních podmínek obsažených v tomto dokumentu, můžeme okamžitě učinit nápravná opatření včetně zabránění uživateli využívat služeb nabízených společností Novartis s.r.o. a odstranění takových problematických informací, údajů a obsahu z našich webových stránek od tohoto uživatele, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění. V případě, že naše strana utrpí újmu, tedy škodu a/nebo včetně jakékoli újmy nemajetkové, následkem porušení těchto smluvních podmínek z Vaší strany, můžeme po Vás na základě našeho výhradního uvážení požadovat náhradu jakékoli takové újmy.

13. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud máte podezření, že se u Vás vyskytly jakékoliv nežádoucí účinky v souvislosti s užitím produktu společnosti Novartis, okamžitě byste tyto měli konzultovat se svým lékařem, lékárníkem nebo jiným zdravotníkem. V případě, že byste chtěl/a nahlásit podezření na nežádoucí účinek některého z našich léčivých přípravků, můžete tak učinit zasláním emailu na adresu [email protected] nebo telefonicky na +420 800 40 40 50.

Hlášení by mělo obsahovat podrobné informace ohledně projevů nežádoucích účinků. Společnost Novartis si vyhrazuje právo Vás v případě hlášení kontaktovat za účelem zjištění dalších informací, zejména se žádostí o udělení souhlasu se shromážděním dalších informací. Naším cílem není uchovávat vaše osobní údaje. Nicméně, v případě nahlášení nežádoucích účinků, od Vás budeme potřebovat poskytnutí doplňujících informací, týkající se těchto nežádoucích účinků.

14. Revize

Společnost Novartis s.r.o. může kdykoliv revidovat tyto smluvní podmínky prostřednictvím aktualizace zasílání zpráv. Jste vázáni těmito revizemi, a tudíž byste měli pravidelně navštěvovat tuto webovou stránku, abyste si udrželi přehled o aktuálním znění smluvních podmínek, kterými jste vázáni.